Partytour2000

8. Juli 2000    -   Bitterfeld, Kurt Weill-Festival 2000

Vum donnernden Lääve
Ne schöne Jrooss
Jupp
The Ballad of the soldiers Wife
Kristallnaach
Arsch huh, Zäng ussenander
With god on our side
Amerika
Verdamp lang her
Nemm mich met
Nix wie bessher
Waschsalon
Vill passiert sickher
Mayday
Stell dir vüür
Knocking on heavens door